Thumb

Sigurno okruženje za djecu

Predviđanje i smanjenje rizika od prirodnih i drugih nesreća

Predviđanje i smanjenje rizika od prirodnih i drugih nesreća važan je aspekt našeg rada. World Vision BiH nastoji podizati svijest i osnažiti lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini u njihovoj sposobnosti da učinkovito odgovore na prirodne katastrofe, kao i da se namjerno angažiraju s relevantnim, bolje osposobljenim i dobro koordiniranim službama i mehanizmima za donošenje odluka, pritom stavljajući fokus djecu. U partnerstvu sa institucijama sistema, WVBiH intenzivno radi na jačanju otpornosti lokalnih zajednica u domenu smanjenja rizika i spremnosti za odgovor u situacijama prirodnih katastrofa.

Thumb

Rizik tokom boravka u školi

Edukativne radionice, pokazne vježbe i planovi spasavanja umanjuju rizik sa kojim se suočavaju djeca i osoblje škola

Prema našem istraživanju iz 2017/18. godine koje je sprovedeno u 724 škole na području FBiH i BD djeca i nastavno osoblje se direktno suočavaju sa rizicima tokom boravka u školi; samo 10% škola je otporno i imaju razvijene planove spasavanja u slučaju prirodne i druge katastrofe. U posljednje tri godine smo proveli sveobuhvatnu procjenu rizika i razvili planove za postupanje u situacijama prirodnih katastrofa u 20 škola u 14 opština BiH. Preko 4000 djece je dobilo nova saznanja i kompetencije zahvaljujući učešću u edukativnim radionicama i/ili pokaznim vježbama za postupanje u urgentnim situacijama.

Thumb

Odgovor na katastrofe

BiH se kontinuirano suočava sa rizikom od poplava i klizišta

U ranijem periodu je World Vision BiH pružio sveobuhvatnu pomoć porodicama naseljenim u područjima zahvaćenim katastrofalnim poplavama 2014. godine. Tokom odgovora na elementarne nepogode 2014. godine, World Vision Bosne i Hercegovine je u okviru 5 segmenata djelovanja – distribucija hrane i higijenskih potrepština, rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione infrastrukture, zaštita djece u vanrednim situacijama, osiguravanje privremenog smještaja i ekonomsko osnaživanje porodica – odgovorio na potrebe 387.545 korisnika (77.231 direktnih, 310.314 indirektnih), od čega 140.049 djece. BiH se, međutim, kontinuirano suočava sa rizikom od poplava i klizišta te je procijenjeno da više od 283.777 ljudi živi u područjima rizičnim u ovom domenu, dok je prema Svjetskoj banci potencijalna šteta od budućih poplava i klizišta 7,8 milijardi. Radeći na umanjenu rizika od poplava i klizišta, te sanirajući postojeće, World Vision BiH je ažurirao DRR planove u 12 opština, opremio 12 jedinica civilne zaštite na lokalnom nivou, proveo preventivne mjere zaštite od poplava i klizišta (čišćenje drenažnih kanala, utvrđivanje riječnih obala, pošumljavanje)  za 200 domaćinstava.

Odgovor na krize

Podrška djeci izbjeglicama i migrantima i nihovim porodicama

Rad sa djecom u politički i ekonomski trusnim vremenima jedan je od važnih segmenata našeg rada, zbog čega smo u periodu regionalne i lokalne migrantske krize naše snage usmjerili na rad sa djecom i porodicama koje su nakon hiljada pređenih kilometara stigle do izbjegličkih centara širom BiH. U ovim centrima, World Vision pruža podršku djeci i njihovim porodicama, budućim i majkama sa malom djecom, te djeci bez pratnje koja su tokom svog putvanja prošli kroz traumatska iskustva. U okviru programa Odgovor na izbjegličku krizu Zapadnog Balkana, World Vision Bosne i Hercegovine je intervencijama podjele hrane i higijenskih paketa, zaštite i psiho-socijalne podrške djeci I odraslima pružio pomoć 154.117 izbjeglica. Tokom 2015. godine je pored raspodjele pomoći, u partnerstvu s UNICEF-om World Vision BiH otvorio Kutke za djecu proveo aktivnosti zaštite djece, pružajući usluge za blizu 50 000 ljudi.

Thumb
Thumb

Rad u prihvatnim centrima

Usluge za više od 25 000 djece i odraslih osoba u tri izbjeglička kampa u BiH

Kada se u 2018. godini BiH suočila s porastom priliva izbjeglica, World Vision BiH proveo je brzu procjenu potreba djece i porodica u pokretu. Tada smo zajedno sa našim partnerima, po treći put uspostavili Kutke za djecu u kampovima Salakovac i Usivak. Prostor prilagođen djeci (CFS) dio je šireg napora da se djeci u pokretu pruži osjećaj stabilnosti, pomogne maloljetnicima bez pratnje i pruži psiho-socijalna podrška majkama i budućim majkama.  Otvaranjem kampa u Blažuju, World Vision BiH uspostavlja srodne servise za osobe u ovom kampu. U posljednje dvije godine je World Vision BiH pružio usluge za više od 25 000 djece i odraslih osoba u tri izbjeglička kampa u BiH.

Odgovor na Covid-19

Zaštitna oprema, higijensko-dezinfekcijska sredstva i osnovne životne namirnice

World Vision je samo nekoliko sati nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju COVID-19, pokrenuo hitni odgovor na ovu zdravstvenu krizu na globalnom nivou. Radeći sa limitiranim sredstvima preusmjerenim iz našeg redovnog programa, a na osnovu sveobuhvatne procjene potreba, World Vision BiH je u saradnji sa nadležnim ministarstvima zdravlja, socijalne zaštite i obrazovanja, u prve četiri sedmice odgovora na vanrednu situaciju distribuirao zaštitnu opremu i higijensko dezinfekcijska sredstva institucijama i servisima na prvoj liniji odbrane od pandemije, osnovne životne namirnice i higijenska sredstva za hiljadu porodica, obezbijedio tablete u cilju kontinuiranog praćenja nastave za najranjivije, te razvio informativne i edukacijske materijale u cilju prevencije daljeg širenja koronavirusa.

Thumb
Thumb

Odgovor na Covid-19

Podrška najranjivijoj djeci i njihovim porodicama

Svjesni poteškoća koje je ranjivim kategorijama u BiH donijela kriza izazvana globalnom pandemijom COVID-19, World Vision BiH ranjivim kategorijama kontinuirano distribuira pakete podrške. U saradnji sa partnerima i donatorima pomoć je pružena porodicama u potrebi sa naglaskom na porodice čiji su članovi djeca sa poteškoćama u razvoju, samohranim roditeljima i onima koju su pretrpjeli nasilje, porodicama u kojima roditelji nisu zaposleni, uključujući i skoro 500 romskih porodica. Posebno ranjiva kategorija djece se u BiH nalazi u izbjegličkim kampovima, zbog čega World Vision BiH ni u jednom momentu nije prestao pružati usluge djeci i porodicama koje borave ovdje. Pored usluga koje prupružamo u servisima Kutak za djecu, Jedinica za majku i bebu i asistencije maloljetnicima bez pratnje, World Vision BiH je u saradnji sa donatorima djeci i porodicama u kampovima obezbijedio sredstva za higijenu i dezinfkeciju, osnovnu odjeću i obuću i informacije o samozaštiti.

Odgovor na Covid-19

Informativni i edukativni materijali

World Vision BiH kontinuirano kreira informativne i edukativne materijale koje stavlja na raspolaganje stanovništvu BiH. Usljed velikog broja neprovjerenih informacija koje su dostupne putem različitih izvora na internetu, u BiH se širi veliki broj glasina koje kod bh. građanja izazivaju sumnju u ozbiljnost bolesti COVID-19 i učinkovitost prevencije. Ukidanje preventivnih mjera i širenje neprovjerenih informacija doprinijeli su širenju virusa tokom juna 2020., te se trend rasta oboljelih nastavlja.

Thumb