Thumb

Zaštita djece

World Vision BiH provodi inicijative u cilju zaustavljanja nasilja nad djecom

World Vision BiH koji djeluje kao dio globalnog i regionalnog partnerstva, ima tim eksperata iz oblasti zaštite djece sa bogatim iskustvom i dokumentovane rezultate u zagovaranju poštivanja dječjih prava i jačanju najranjivijih porodica. Fokus našeg rada u oblasti zaštite djece jeste naše nastojanje da zajedničkim djelovanjem eliminiramo zanemarivanje i sve oblike nasilja nad djecom u BiH, te osiguramo sigurno okruženje za svu djecu.

Thumb

Zaštita djece

Nulti stepen tolerancije prema nasilju ili zloupotrebi djece

Naša organizacija ima nulti stepen tolerancije prema nasilju ili zloupotrebi djece u zajednicama u kojima radimo, ali i odraslih osoba u slučajevima u kojima su počinitelji naši uposlenici ili saradnici. Mi imamo detaljne Politike i Protokole koji definišu postupanja sa ciljem zaštite djece i odraslih osoba iz zajednica od seksualnog iskorištavanja i zloupotreba, kao i ostalih oblika nasilja i kršenja njihovih prava. Koristimo mehanizme koji omogućavaju zajednicama, našim korisnicima i osoblju da nam prijave potencijalne slučajeva nasilja. Radimo na edukaciji naših terenskih uposlenika i saradnika za prepoznavanje i odgovaranje na slučajeva nasilja prema djeci, ranjivim odraslim osobama, ili našim uposlenicima.

Pozivamo vas da se upoznate sa Politikom o zaštiti djece i odraslih koja nas vodi u našem radu i kreiranju poslovnih odnosa.

Nasilje nad djecom možete prijaviti popunjavanjem obrasca za prijavu incidenta i slanjem istog na e-mail adresu mirela_borkovic@wvi.org, ili anonimno preko našeg upitnika za anonimnu prijavu.

Thumb

Zaštita djece

Grupe za dobrobit djece

World Vision je na nivou lokalne zajednice podržao osnivanje Grupa za dobrobit djece na području 26 općina u BiH.  Grupe čine predstavnici institucija koje u svom djelovanju imaju za cilj zaštitu djece –zdravstveni, obrazovni, sigurnosni i nevladin sektor, centri za socijalni rad, vjerske institucije i omladinska udruženja. Ovaj multisektorski pristup podržava postojeće institucionalne strukture kako bi zajedno i kontinuirano radili na unapređenju mehanizama zaštite djece od svih oblika nasilja i kako bi zajednički unaprijedili okolnosti u kojima djeca odrastaju. Također, World Vision BiH podržava 20 omladinskih organizacija i vjerskih centara za mlade u njihovom radu na promicanju nenasilne komunikacije i alternativa nasilničkom ponašanju.

Lokalni akcioni planovi za djecu

Poboljšanje života djece na lokalnom nivou

Multisektorke Grupe za dobrobit djece iz 15 općina u kojima djelujemo su kreirale Lokalne akcione planove za djecu, koji su općinske vlasti službeno usvojile.  Lokalni akcioni planovi sadrže konkretne mjere za poboljšanje života djece na lokalnom nivou.  Ovo je ujedno i prvi sveobuhvatni strateški dokument koji je namjenjen najmlađoj populaciji u općinama u kojima WV realizuje svoje programske aktivnosti, a koji odgovara na potrebe sve djece, a naročito najranjivije u oblastima obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, sigurnosti i zaštite od svih oblika nasilja, zatim kulture, sporta, rekreacije, slobodnog vremena i okoliša.

Thumb
Thumb

Obrazovanje

Razvoj životnih vještina kod djece

Siromaštvo, razlike među pojedincima, status u društvu, šanse za pronalazak posla i finansijsku neovisnost neki su od problema koji se mogu riješiti kvalitetnim obrazovanjem uključujući i neformalno obrazovanje i razvoj vještina svakog pojedinca. Stoga je poboljšanje kvaliteta i pristup obrazovanju jedan od stubova našeg rada u BiH. Samo u proteklih 10 godina 150.000 djece je sudjelovalo i imalo koristi od naših projekata unaprjeđenja obrazovanja, vannastavnih aktivnosti, obrazovnih, kreativnih i sportskih radionica i takmičenja, sajmova ideja, rasprava i kampova u osnovnim i srednjim školama u ruralnim područjima. Svjesni važnosti obrazovanja, ali i nedostataka formalnog obrazovanja u BiH, World Vision kontinuirano ulaže u neformalno obrazovanje djece i mladih, omogućujući im da se na što bolji način spreme za životne izazove.

Životne vještine

2.000 djece je unaprijedilo ključne životne vještine

Jedan od modela kojeg WV implementira u okviru neformalne edukacije je model životnih vještina. Djeca i mladi, kroz set od 24 radionice uče o kritičkom razmišljanju, upravljanju emocijama, učinkovitoj komunikaciji, izgradnji odnosa i društvenoj odgovornosti, što im pomaže da steknu samopouzdanje, izbjegnu rizična ponašanja, donose pozitivne odluke i stvaraju pozitivne odnose. Do sada je blizu 2.000 djece, uključujući i najranjiviju djecu, prošlo radionice životnih vještina.